ขอต้อนรับสู่ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย จุดมุ่งหมายที่จะทำงานวิจัยในเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายและแบบมีสาย นอกจากนี้ เรายังมุ่งทำงานวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานในชีวิตประจำวัน เว็บเพจนี้ได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของเรารวมไปถึงรายการตีพิมพ์เอกสารวิชาการ และซอฟต์แวร์ต่างๆ ตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ให้กับสังคม


ทางห้องวิจัยเครือข่ายไร้สายไอวิงขอประกาศผลรับนิสิตที่มีรหัสดังต่อไปนี้

๕๙๑๐๕๐๕๐๗๖

๕๙๑๐๕๐๐๔๙๐

๕๙๑๐๕๐๑๙๐๙

๕๙๑๐๕๐๑๙๖๘​

๕๙๑๐๕๐๓๘๙๘

๕๙๑๐๕๐๓๙๒๘

๕๙๑๐๕๐๕๓๔๓

๕๙๑๐๕๐๕๔๖๗

โดยขอให้นิสิตที่มีรหัสข้างต้นส่งอีเมล์ยืนเข้าเพื่อตอบรับการเข้าแล็ปไอวิงมาที่อีเมล์

anan.p@ku.ac.th; chaiporn.j@ku.ac.th; aphirak.j@ku.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๖:๓๐ น.


10 Ways You Understand You Are an adult that is actual

If there is the one thing for several, it really is that adulthood undoubtedly is not simple. For most people, adulthood is sold with lots of freedom — but it addittionally includes lease, bills, and keeping a job that is full-time college (or often even maintaining both a full-time task and college). This leads us to wonder, however: how will you understand if you are a grown-up? Individuals result from different backgrounds, and also by my very own meaning, individuals can quickly be “adults” once they’re nevertheless teens or living in the home. In fact, i do believe the style of adulthood is a malleable one, and means different things to everyone.

In the usa, our notion of adulthood has traditionally been closely to your ideal regarding the United states Dream: somebody becomes a “real” adult if they graduate from university, get married, and get a residence. The truth is, though, fewer and less individuals fit that meaning, especially for the Millennial generation: Millennials are waiting longer to buy their very first domiciles, graduating from university with additional financial obligation, and waiting longer to obtain hitched. Actually, i do believe individuals can easily lead adult everyday lives even in the event they do not acquire their very own domiciles or have a partner. In reality, my notion of adulthood is pretty broad, and even though I certainly think every one of my buddies and peers are “real” grownups, most of us lead pretty different life with regards to house, finances, objectives, and obligations.

This leads me personally to wonder: just just What do other folks think? (more…)


There are just two types of poetrygood poetry or bad poetry. In this kind of era, it may be well worth interrogating how digitisation offers new and innovative methods of reading literature and culture. Present research gives persuasive evidence concerning the worth of discussion to learning. (more…)