Proceedings – National (78)

National Technical Conferences

 1. คณุตม์ อินทร์ใจเอื้อ, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว, วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์ และ อนันต์ ผลเพิ่ม*, “กลไกการจัดสรรแบบเปลี่ยนแปลงได้สำหรับมาตรฐาน802.11ah ”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 19 (NCCIT2023), กรุงเทพมหานคร, 18-19 พฤษภาคม 2566, หน้า 1-6 
 2. ธีรภัทร ดีประเสริฐ, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว, วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์ และ อนันต์ ผลเพิ่ม*, “การปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงน้อยในการประมวลผลที่ขอบ”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 19 (NCCIT2023), กรุงเทพมหานคร, 18-19 พฤษภาคม 2566, หน้า 15-21
 3. ชนกชนม์ เฉิน, สุชัยศรีไลออน,อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว, อนันต์ ผลเพิ่ม ,วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์*, “การจัดการการส่งลอราแบบหลายช่องสัญญาณสําหรับระบบติดตามเรือประมงขนาดเล็ก”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 (ECTI-CARD 2022), จังหวัดลพบุรีราชอาณาจักรไทย, 17 – 19  กุมภาพันธ์ 2565, หน้า 210-215

 4. รุจิภาส ฐานะกาญจน์, สุชัยศรี ไลออน, วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์, ชัยพร ใจแก้ว, อนันต์ ผลเพิ่ม, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง* ณัฐิกา เพ็งลี, วิชาญ มะวิญธร, นาทรพี ผลใหญ่, “ระบบทดสอบปฏิกิริยาความคล่องตัวของนักกีฬาแบดมินตันการประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 (ECTI-CARD 2022), จังหวัดลพบุรีราชอาณาจักรไทย, 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2565, หน้า 225-230

 5. ภัฏสร์ชนน ศรีรักษา, พอเพียง มณีสวัสดิ์, สุชัยศรี ไลออน, วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, อนันต์ ผลเพิ่ม, ชัยพร ใจแก้ว*, Michel de Garine-Wichatitsky, “ระบบติดตามและจำแนกพฤติกรรมสัตว์โดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กการประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 (ECTI-CARD 2022), จังหวัดลพบุรีราชอาณาจักรไทย, 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2565, หน้า 231-236

 6. คุณานนต์ จันคะณะสุข, อนันต์ ผลเพิ่มอภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว*,  แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลสําหรับอปุกรณีติดตามตําแหน่งผ่านไอโอที”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 13 (ECTI-CARD 2021), จังหวัดนครสวรรค์ราชอาณาจักรไทย, 28 – 30 เมษายน 2564, หน้า 328-331

 7. กมลชนก ศิริพจนาทิพย์สุชัยศรี ไลออนอนันต์ ผลเพิ่มชัยพรใจแก้วอภิรักษ์ จันทร์สร้าง*, “ระบบติดตามพฤติกรรมสัตว์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการติดโรค”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 13 (ECTI-CARD 2021), จังหวัดนครสวรรค์ราชอาณาจักรไทย, 28 – 30 เมษายน 2564, หน้า 372-375

 8. จารวี ทองเจริญ ,อนันต์ ผลเพิ่มชัยพร ใจแก้วณัฐิกา เพ็งลีนาทรพี ผลใหญ่วิชาญ มะวิญธรอภิรักษ์ จันทร์สร้าง*, “ระบบบันทึกจํานวนรอบและเวลาต่อรอบเพื่อทดสอบสมรรถภาพในการวิ่ง”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 13 (ECTI-CARD 2021), จังหวัดนครสวรรค์ราชอาณาจักรไทย, 28 – 30 เมษายน 2564, หน้า 376-379

 9. ปกสินธ์ วรรณฉวีสุชัยศรี ไอออนชัยพร ใจแก้วอภิรักษ์ จันทร์สร้างอนันต์ ผลเพิ่ม*, “ระบบติดตามเรือประมงขนาดเล็กแบบอัตโนมัติพร้อมระบบสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 13 (ECTI-CARD 2021), จังหวัดนครสวรรค์ราชอาณาจักรไทย, 28 – 30 เมษายน 2564, หน้า 380-383

 10. อนิวัตติ์ ชลเกียรติภูมิ, นนท์ เขียวหวาน, สุชัยศรี ไลออน, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, อนันต์ ผลเพิ่ม*,“ระบบตรวจจับและคัดแยกสิ่งมีชีวิตด้วยรูปภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), จังหวัดนครสวรรค์, ราชอาณาจักรไทย, 26 – 27 พฤษภาคม 2563, หน้า 255-259

 11. นันทวรรณ หาญวิญญานันท์, นนท์ เขียวหวาน, สุชัยศรี ไลออน, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว, อนันต์ ผลเพิ่ม*, “ระบบขนส่งรูปภาพระยะไกลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบใกล้เคียงเวลาจริง”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), จังหวัดนครสวรรค์, ราชอาณาจักรไทย, 26 – 27 พฤษภาคม 2563, หน้า 260-264
 12. รวินท์ ศรีสมบูรณ์, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, อนันต์ ผลเพิ่ม*, “ระบบควบคุมแสง LED และตรวจวัดภายในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), จังหวัดนครสวรรค์, ราชอาณาจักรไทย, 26 – 27 พฤษภาคม 2563, หน้า 265-269
 13. กิตติภพ ปธานวนิช, สิทธิชัย จินะมอย, นนท์ เขียวหวาน, อนันต์ ผลเพิ่ม, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว*, “ระบบเฝ้าสังเกตการณ์รังนกเงือก”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), จังหวัดนครสวรรค์, ราชอาณาจักรไทย, 26 – 27 พฤษภาคม 2563, หน้า 281-285
 14. วรชัย วุฒิวรชัยรุ่ง, อนันต์ ผลเพิ่ม, ชัยพร ใจแก้ว, สุชัยศรี ไลออน, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง*, “ระบบติดตามสัตว์แบบเวลาจริง และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการติดเชื้อ”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), จังหวัดนครสวรรค์, ราชอาณาจักรไทย, 26 – 27 พฤษภาคม 2563, หน้า 286-289
 15. ณัฐพล เวชกิวาณิชย์, อนันต์ ผลเพิ่ม, ชัยพร ใจแก้ว, ณัฐิกา เพ็งลี, นาทรพี ผลใหญ่, วิชาญ มะวิญธร, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง*, “เครื่องทดสอบเวลาตอบสนองสําหรับกีฬา”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), จังหวัดนครสวรรค์, ราชอาณาจักรไทย, 26– 27 พฤษภาคม 2563, หน้า 299-303
 16. จรัญชัยรัตน์ วอสันเทียะ, สิทธิชัย จินะมอย, นนท์ เขียวหวาน, อนันต์ ผลเพิ่ม, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง*, “ระบบตดิตามนกแบบประหยัด”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), จังหวัดนครสวรรค์, ราชอาณาจักรไทย, 26 – 27 พฤษภาคม 2563, หน้า 304-308
 17. ชนญัญา รื่นพิทักษ์, สุชัยศรี ไลออน, อนันต์ ผลเพิ่ม, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว*, “ชุดอปุกรณ์สํารวจสัญญาณลอราแบบพกพา”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12(ECTI-CARD 2020), จังหวัดนครสวรรค์, ราชอาณาจักรไทย, 26 – 27 พฤษภาคม 2563, หน้า 309-313
 18. สรชัช พัฒนสมบัติ, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, วรวัชร์ ตอวิวัฒน์, สุชัยศรี ไลออน, อนันต์ ผลเพิ่ม, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว*,“ระบบตรวจวัดการเคลื่อนตัวของชั้นดินแบบขยายได้ผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), จังหวัดนครสวรรค์, ราชอาณาจักรไทย, 26 – 27 พฤษภาคม 2563, หน้า 314-318
 19. คณุตม์ อินทร์ใจเอื้อ, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม,อนันต์ ผลเพิ่ม*, “ระบบควบคุมแสงและอุณหภูมิในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 (ECTI-CARD 2019), 4 – 7 มิถุนายน 2562, จังหวัดอุบลราชธานี, ราชอาณาจักรไทย
 20. จิรพนธ์ สอิ้งทอง, อนันต์ ผลเพิ่ม, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว, “ระบบส่งข้อมูลระยะไกลสำหรับอุปกรณ์โทรมาตรในพื้นที่อับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 (ECTI-CARD 2019), 4 – 7 มิถุนายน 2562, จังหวัดอุบลราชธานี, ราชอาณาจักรไทย
 21. เอกรัตน์ สถิตย์วัฒนาสันติ์, สุชัยศรี ไลออน, นนท์ เขียวหวาน, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง,อนันต์ ผลเพิ่ม* , “การเพิ่มความเสถียรของการส่งข้อมูลระยะไกลด้วยโดรน”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 (ECTI-CARD 2019), 4 – 7 มิถุนายน 2562, จังหวัดอุบลราชธานี, ราชอาณาจักรไทย
 22. ชานนท์ อึ้งปัญสัตวงศ์, อนันต์ ผลเพิ่ม, ชัยพร ใจแก้ว, ณัฐิกา เพ็งลี, นาทรพี ผลใหญ่, วิชาญ มะวิญธร, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, “ระบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวสำหรับนักกีฬาแบดมินตัน”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 (ECTI-CARD 2019), 4 – 7 มิถุนายน 2562, จังหวัดอุบลราชธานี, ราชอาณาจักรไทย
 23. รติ วัธนธาดา, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, อนันต์ ผลเพิ่ม*, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, “ระบบการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้อุปกรณ์แบบพกพา (Human Sensory Evaluation System on Mobile Platform)”, In 7th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2015), Trang, Thailand, July 8-10, 2015, หน้า 51-54
 24. ณัฐวุฒิ เอื้อศักดิ์สุภา, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, อนันต์ ผลเพิ่ม*, ไชยวัฒน์ กล่ำพล, “ระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้โดรน (Drone Wireless Mesh Network)”, In 7th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2015), Trang, Thailand, July 8-10, 2015, หน้า 59-62
 25. ณรงค์ เสรีพุกกะณะ, อนันต์ ผลเพิ่ม, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, นนท์ เขียวหวาน, ชัยพร ใจแก้ว*, สิทธิชัย จินะมอย, “ระบบเก็บข้อมูลลาดตระเวนในป่าโดยใช้การสื่อสารไร้สาย (Patrol Data Collection in Forest using Wireless Communication)”, In 7th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2015), Trang, Thailand, July 8-10, 2015, หน้า 13-16
 26. ธัญนม ชิดเครือ, อนันต์ ผลเพิ่ม, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว*, “สถานีควบคุมและรวบรวมข้อมูลสำหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สายโดยใช้แท็บเล็ตแอนดรอยด์ (Controlling and Data Collecting Station for Wireless Sensor Network using Android Tablet)”, In 7th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2015), Trang, Thailand, July 8-10, 2015, หน้า 333-336
 27. คณิน วรางคณานุกูล, อนันต์ ผลเพิ่ม, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง*, ณัฐิกา เพ็งลี, นาทรพี ผลใหญ่, วิชาญ มะวิญธร, “ระบบรวบรวมข้อมูลการวัดประเมินสมรรถภาพทางกาย (Data Collection System for Measuring Physical Fitness Test)”, In 7th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2015), Trang, Thailand, July 8-10, 2015, หน้า 67-70
 28. รัชชานนท์ รัตนธรรม, อนันต์ ผลเพิ่ม, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง*, นนท์ เขียวหวาน, “ระบบติดตามสัตว์ป่าแบบประหยัด (Low -cost Wildlife Tracking System)”, In 7th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2015), Trang, Thailand, July 8-10, 2015,  หน้า 45-48
 29. พิสิษฐ์พงศ์ วิศาลเจริญยิ่ง, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว และ อนันต์ ผลเพิ่ม*, “ระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายแบบประหยัด (Affordable Wireless Controller)”, In 6th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2014), Chiang Mai, Thailand, May 21-23, 2014.
 30. ธีรพรรดิ์ วงษ์อัครนนท์, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง และ อนันต์ ผลเพิ่ม*, “เครือข่ายไร้สายบอลลูนลอยฟ้าพร้อมด้วยกล้องถ่ายทอดสด (Wireless Network Provider from Ballon with Live Broadcasting Camera)”, In 6th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2014), Chiang Mai, Thailand, May 21-23, 2014.
 31. กวิน ขนบธรรมชัย, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, อนันต์ ผลเพิ่ม และ ชัยพร ใจแก้ว*, “ระบบวิเคราะห์แบบพกพาสำหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สายหลายฮอปพร้อมการรองรับการระบุตำแหน่งแบบออฟไลน์ (Mobile Analyzer for Multi-hop Wireless Sensor Networks with Offline Positioning Support)”, In 6th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2014), Chiang Mai, Thailand, May 21-23, 2014.
 32. กฤตา ปัทมสิริวัฒน์, อนันต์ ผลเพิ่ม, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง และ ชัยพร ใจแก้ว*, “ระบบตรวจสอบสถานะและควบคุมอาคารสถาที่ผ่านเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีบนสมาร์ทโฟน (Personalized Monitoring and Control of Office Buildings Using NFC on Smartphones)”, In 6th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2014), Chiang Mai, Thailand, May 21-23, 2014.
 33. ชยธร สิมะเสถียร, อนันต์ ผลเพิ่ม, ชัยพร ใจแก้ว, นนท์ เขียวหวาน และ อภิรักษ์ จันทร์สร้าง*, “ระบบควบคุมการถ่ายภาพเสือพร้อมกันจากกล้องหลายตัวแบบเวลาจริงผ่านตัวควบคุมไร้สาย (Multi-camera Synchronization Real-time Tiger Capturing System through Wireless Controller)”, In 6th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2014), Chiang Mai, Thailand, May 21-23, 2014.
 34. ปิติ กฤตยานุกูล, อนันต์ ผลเพิ่ม, ชัยพร ใจแก้ว และ อภิรักษ์ จันทร์สร้าง*, “ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยแอนดรอยด์แท็บเล็ต (Class Attendance System Using Andriod Tablet)”, In 6th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2014), Chiang Mai, Thailand, May 21-23, 2014.
 35. ชัชพล นุโยค, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง และ อนันต์ ผลเพิ่ม*, “การควบคุมอัตราการส่งข้อมูลบนเครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11 แบบตาข่ายเพื่อจัดการสภาวะขาดแคลน และความไม่เท่าเทียมกัน”, การประขุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บางเขน, กรุงเทพมหานคร,  4-7 กพ. 2557, ISBN 978-616-278-144-5, เล่มที่ 5, หน้า 136-143.
 36. ปนัดดา ชุมกระโทก, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง และ อนันต์ ผลเพิ่ม*, “การปรับปรุงกระบวนการซ่อมเส้นทางแบบเฉพาะที่ของโปรโตคอล RPL”, การประขุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บางเขน, กรุงเทพมหานคร,  4-7 กพ. 2557, ISBN 978-616-278-144-5, เล่มที่ 5, หน้า 169-176.
 37. พงพันธ์ วันสา, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง และ อนันต์ ผลเพิ่ม*, “กลไกการประหยัดพลังงานโดยใช้ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ ในการรับข้อมูลสำหรับเครือข่ายแลนไร้สาย”, การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT 2014), มหาวิยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว, จ.สระแก้ว, 30 มกราคม 2557, หน้า 1-6.
 38. ณัฐภูมิ อมรพัชระ, อนันต์ ผลเพิ่ม, ชัยพร ใจแก้ว และ อภิรักษ์ จันทร์สร้าง*. ระบบจัดการรูปภาพและควบคุมกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวด้วยระบบดิจิทัลผ่านวายฟายมอดูล. In 5th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2013), Nakhonratchasima, Thailand, May 8-10, 2013.
 39. กิตติพงศ์ สิงห์แก้ว, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง และ อนันต์ ผลเพิ่ม*. ระบบช่วยการติดตั้งและสังเกตการณ์เครือข่ายไร้สายแบบระยะไกล. In 5th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2013), Nakhonratchasima, Thailand, May 8-10, 2013.
 40. สุนิศา พลายพันธุ์, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, อนันต์ ผลเพิ่ม และ ชัยพร ใจแก้ว*. ระบบจัดการและรายงานสถานะโหนดตรวจวัดไร้สายแบบเวลาจริงและย้อนหลังในเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย. In 5th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2013), Nakhonratchasima, Thailand, May 8-10, 2013.
 41. ไกรวิทย์ เตชะวิทยปกรณ์, พรรณสิริ วัยอัศว, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง และ อนันต์ ผลเพิ่ม*. ระบบควบคุมการทํางานเครือข่ายไร้สายขนาดย่อมสําหรับการให้บริการแบบเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ผู้ใช้งานหนาแน่น. In 5th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2013), Nakhonratchasima, Thailand, May 8-10, 2013.
 42. ประพนธ์ ตราเกียรติกุล, อนันต์ ผลเพิ่ม, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง และ ชัยพร ใจแก้ว*. ระบบวิเคราะห์สถานะแบบพกพาสําหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย. In 5th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2013), Nakhonratchasima, Thailand, May 8-10, 2013.
 43. ธรรมรักษ์ คัมภีร์ภัทร, อนันต์ ผลเพิ่ม, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง และ ชัยพร ใจแก้ว*. ระบบบันทึกข้อมูลแบบกระจายในเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย. In 5th ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2013), Nakhonratchasima, Thailand, May 8-10, 2013.
 44. อัฐพงศ์ ชูละออง, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว และ อนันต์ ผลเพิ่ม*, “การพัฒนาระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาผ่านบลูทธ,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 4 ,ECTI-CARD 2012, ปทุมธานี, 21-22 มิถุนายน 2555
 45. บริรักษ์ มูลผลา, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว และ อนันต์ ผลเพิ่ม*, “การติดตั้งและตรวจสอบเครือข่ายไร้สายแบบเมช,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 4 ,ECTI-CARD 2012, ปทุมธานี, 21-22 มิถุนายน 2555
 46. อรุณี ไชยชาญ, อนันต์ ผลเพิ่ม, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, และ ชัยพร ใจแก้ว*, “ระบบการจัดการสถานีตรวจวัดและอุปกรณ์เกตเวย์ในเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 4 ,ECTI-CARD 2012, ปทุมธานี, 21-22 มิถุนายน 2555
 47. อาณกร จงยินดี, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว และ อนันต์ ผลเพิ่ม*, “การออกแบบและพัฒนาเครื่องวิเคราะห์สเปคตรัมแบบพกพาโดยใช้แอร์วิว2 และแทปเลทบนระบบปฏิบัตการแอนดรอยด์,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 4 ,ECTI-CARD 2012, ปทุมธานี, 21-22 มิถุนายน 2555
 48. ณัฐวุฒิ ถนอมวงษ์, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, อนันต์ ผลเพิ่ม, และ ชัยพร ใจแก้ว*, “ระบบสนับสนุนการสำรวจพื้นที่ภัยพิบัติผ่านเครือข่ายแอดฮ็อกบนโทรศัพท์เคลื่อนที่,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 4 ,ECTI-CARD 2012, ปทุมธานี, 21-22 มิถุนายน 2555
 49. สุภาพร หงส์พิสุทธิกุล และ อนันต์ ผลเพิ่ม*, “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรแบนด์วิดธ์ด้วยการส่งตรงบนมาตรฐาน IEEE802.16e,” The 2011 International Computer Science and Engineering Conference, Thai Track, ICSEC 2011, กรุงเทพฯ, 7-9 กันยายน 2554
 50. สมฤดี กฤษสำโรง และ อนันต์ ผลเพิ่ม*, “กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการหาเส้นทางในเครือข่ายไร้สายแบบแอดฮอก โดยการตรวจสอบลิงค์ก่อนที่จะไม่สามารถใช้งานได้,”  The 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, Thai track, JCSSE 2011, มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม, 11-13 พฤษภาคม 2554
 51. วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว และ อนันต์ ผลเพิ่ม*, “ระบบเฝ้าสังเกตสัตว์ป่าผ่านเครือข่ายไร้สายแบบเวลาจริง,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 3 ,ECTI-CARD 2011, กรุงเทพฯ, 5-6 พฤษภาคม 2554
 52. สรัชา ทองคาพันธุ์, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, อนันต์ ผลเพิ่ม*, “ระบบเครือข่ายเมชไร้สายภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 3 ,ECTI-CARD 2011, กรุงเทพฯ, 5-6 พฤษภาคม 2554
 53. วรพล ตั้งก่อเกียรติกุล, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว และ อนันต์ ผลเพิ่ม*, “การศึกษาผลกระทบการรบกวนกันระหว่างช่องสัญญาณของแอกเซสพอยต์ตามมาตรฐาน IEEE 802.11g ,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 3 ,ECTI-CARD 2011, กรุงเทพฯ, 5-6 พฤษภาคม 2554
 54. นรัชญ์ธร อัศวศรีวรกุล, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว และ อนันต์ ผลเพิ่ม*, “ระบบการจัดการแอกเซสพอยต์อัตโนมัติโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Thin Client ในเครือข่ายไร้สาย,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 3 ,ECTI-CARD 2011, กรุงเทพฯ, 5-6 พฤษภาคม 2554
 55. วัชรินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว* และ อนันต์ ผลเพิ่ม, “ระบบการวัดและกระจายข่าวสารสภาพการจราจรผ่านเครือข่ายการสื่อสารระหว่างยานพาหนะในรูปแบบแอดฮอค,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 3 ,ECTI-CARD 2011, กรุงเทพฯ, 5-6 พฤษภาคม 2554
 56. ภรภัทรา ชัยโรจน์, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, อนันต์ ผลเพิ่ม และ ชัยพร ใจแก้ว*, “ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 3 ,ECTI-CARD 2011, กรุงเทพฯ, 5-6 พฤษภาคม 2554
 57. สุธรรม จินดาอุดม, จตุพร ชูช่วย, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัย พร ใจแก้ว, อนันต์ ผลเพิ่ม *, “ระบบเช็คชื่อ และรายงานผลแบบเวลาจริงผ่านเครือข่ายไร้สาย,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 2 ,ECTI-CARD 2010, ISBN: 978-974-8242-54-5, พัทยา, ชลบุรี, 10-12 พฤษภาคม 2553, หน้า 81- 86
 58. สุกิจ เบญจางจารุ, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัย พร ใจแก้ว และ อนันต์ ผลเพิ่ม *, “ระบบการทามัลติ คาสต์แบบทรานสแพเรนท์บนเครือข่ายไร้สาย,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 2 ,ECTI-CARD 2010, ISBN: 978-974-8242-54-5, พัทยา, ชลบุรี, 10-12 พฤษภาคม 2553, หน้า 198 –  203
 59. เบญจมาศ ธนาบริบูรณ์, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว และ อนันต์ ผลเพิ่ม *, “ไวร์เลสแอกเซสพอยต์ที่รองรับการควบคุมการเข้าใช้งานและการประกันคุณภาพการส่งข้อมูล,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 2 ,ECTI-CARD 2010, ISBN: 978-974-8242-54-5, พัทยา, ชลบุรี, 10-12 พฤษภาคม 2553, หน้า 204-209
 60. ศรณัฐ เจนถนอมม้า และ อนันต์ ผลเพิ่ม, “โครงสร้างเครือข่ายไร้สายแบบผสม: แลนไร้สายและบลูทูธที่รับประกันคุณภาพการให้บริการจากต้นทางถึงปลายทาง”, The 13th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2009), กรุงเทพมหานคร, พฤศจิกายน 4-6, 2009,  หน้า 145-149
 61. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อนันต์ ผลเพิ่ม, “เครื่องมือวัดค่าความกรอบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก,” ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 1, ECTI-CARD 2009, ISBN: 978-974-8285-62-7, กรุงเทพมหานคร, 4-5 พฤษภาคม 2552, หน้า 19-24
 62. วรท บุนนาค, ชัยพร ใจแก้ว, อนันต์ ผลเพิ่ม, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, “ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนต์ด้วยเอสเอ็มเอส,” ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 1, ECTI-CARD 2009, ISBN: 978-974-8285-62-7, กรุงเทพมหานคร, 4-5 พฤษภาคม 2552, หน้า 367 – 372
 63. ทรงฤทธิ์ ศรีลาศักดิ์, กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์, อนันต์ ผลเพิ่ม, “โปรแกรมประยุกต์เพื่อการตรวจจับและตอบโต้แอกเซสพอยต์เถื่อน,” ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 1, ECTI-CARD 2009, ISBN: 978-974-8285-62-7, กรุงเทพมหานคร, 4-5 พฤษภาคม 2552, หน้า 379 – 384
 64. สุธรรม จินดาอุดม, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว, อนันต์ ผลเพิ่ม, “ระบบควบคุมประตูด้วย RFID ที่เชื่อมต่อผ่านแลนไร้สาย,” ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 1, ECTI-CARD 2009, ISBN: 978-974-8285-62-7, กรุงเทพมหานคร, 4-5 พฤษภาคม 2552, หน้า 397 – 402
 65. ฉกรรจ์ พราหมณ์แก้ว, อนันต์ ผลเพิ่ม, “การหาเส้นทางในเครือข่ายแลนไร้สายแบบขยายขอบเขต โดยอาศัยความแรงสัญญาณ, ” The 12th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2008), ISBN: 978-1-56592-479-6, พัทยา, November 20-21. 2008, pp.133-140
 66. อนพัทย์ พิพัฒน์กิติบดี, อนันต์ ผลเพิ่ม, ” เทคนิคการใช้กราฟแบบมีทิศทางและมีน้ำหนักเข้ามาช่วยลดเวลาในกระบวนการแฮนด์ออฟ,” The 12th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2008), ISBN: 978-1-56592-479-6, พัทยา, November 20-21. 2008, pp.747-754
 67. Amorn Tharawiwit and Anan Phonphoem, “NAT-to-NAT Traversal with Direct Connection on Symmetric NAT,” The 11th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2007), November 19-21. 2007, pp.354-362
 68. Jatuporn Chuchuay and Anan Phonphoem, “A decision model for choosing suitable wireless technologies,” The 11th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2007), November 19-21. 2007, pp.363-371
 69. Utthawit Ratchatapoom and Anan Phonphoem, “An improvement of fast handoff algorithm for path prediction in wireless LAN,” The 11th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2007), November 19-21. 2007, pp.379-386
 70. อภิวัฒน์ วิทยารัฐ และ อนันต์ ผลเพิ่ม, “การปรับโหมดในการส่งข้อมูลแบบมัลติคาส บนเครือข่ายไร้สายแบบ 802.11g โดยวิธีการสังเคราะห์ค่าแบบฟัซซี่,” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3, NCCIT 07, KMITNB, กรุงเทพ, พค. 2550
 71. รวีวรรณ มาขุนทด และ อนันต์ ผลเพิ่ม, “ระบบเสริมความปลอดภัย สำหรับการกระจายรหัสในระบบเครือข่ายไร้สายแบบแอดฮอก (งานเพิ่มจาก NCSEC 2003),” ประชุมวิชาการครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 ม.ค. – 2 ก.พ. 2549, p93-109
 72. อนันต์ ผลเพิ่ม, สุชัยศรี ไลออน, และสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, “การติดตั้งและใช้งานระบบความปลอดภัยเครือข่ายแลนไร้สาย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,” การประชุมวิชาการอินเทอร์เนตระดับชาติ (CIT2006), 11-14 ม.ค.2549, ม.นเรศวร จ.พะเยา
 73. มยุรา เรืองมโนรักษ์ และ อนันต์ ผลเพิ่ม, “การจัดการโหลดระหว่างแอคเซสพอยต์สำหรับเครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11,” The 1st Thailand Computer Science Conference (ThCSC 2004), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 16-17 ธ.ค. 2547, p24-29
 74. โฆษิต ศรีขจรลาภ และ อนันต์ ผลเพิ่ม, “อัลกอลิธึมในการเลือกโหนดเพื่อส่งต่อแพ็กเก็ตหาเส้นทางสำหรับ MANET,” The 1st Thailand Computer Science Conference (ThCSC 2004), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 16-17 ธ.ค. 2547, p166-171
 75. Wiwatthanasaranrom, Sudthida and Anan Phonphoem, “Multichannel MAC Protocol for Ad-Hoc Wireless Networks,” The 7thNational Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2003), Burapha University, Oct 28-30, 2003, p115-120.
 76. Makhuntot, Raweewan and Anan Phonphoem, “Security Enhancement of the Private Key Distribution method in Wireless Ad Hoc Networks,” The 7thNational Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2003), Burapha University, Oct 28-30, 2003, p282-286.
 77. ธิดารัตน์ ต่อสุข และ อนันต์ ผลเพิ่ม, “การพัฒนาการหาเส้นทางในเครือข่ายสแคทเทอร์เนทของบลูทูธ,” The 7thNational Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2003), Burapha University, Oct 28-30, 2003, p128-133.
 78. อัครพล คุณพิสุทธิ์ และ อนันต์ ผลเพิ่ม,” โปรโตคอลการรักษาการติดต่อในระยะใกล้สำหรับเครือข่ายแลนไร้สายแบบรวมศูนย์,” 5th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2001), Chiang Mai, Nov 7-9, 2001, p117-122.

[ Journals ] [ Proceedings-International ] [ Proceedings-National ] [ Book/Magazine ]