ขอต้อนรับสู่ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย จุดมุ่งหมายที่จะทำงานวิจัยในเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายและแบบมีสาย นอกจากนี้ เรายังมุ่งทำงานวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานในชีวิตประจำวัน เว็บเพจนี้ได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของเรารวมไปถึงรายการตีพิมพ์เอกสารวิชาการ และซอฟต์แวร์ต่างๆ ตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ให้กับสังคม


The following students must send the confirmation email to anan.p@ku.ac.th; chaiporn.j@ku.ac.th; aphirak.j@ku.ac.th; before 5 PM. on April 20, 2015:

 • 5510500158
 • 5510500361
 • 5510501146
 • 5510503980
 • 5510504013
 • 5510504048

ขอให้นิสิตที่มีเลขประจำตัวจำนวน ๖ ท่านต่อไปนี้ ส่ง email ยืนยันว่าต้องการเข้า lab มายัง anan.p@ku.ac.th; chaiporn.j@ku.ac.th; aphirak.j@ku.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ก่อนเวลา ๑๗:๐๐ น.

 • ๕๕๑๐๕๐๐๑๕๘
 • ๕๕๑๐๕๐๐๓๖๑
 • ๕๕๑๐๕๐๑๑๔๖
 • ๕๕๑๐๕๐๓๙๘๐
 • ๕๕๑๐๕๐๔๐๑๓
 • ๕๕๑๐๕๐๔๐๔๘