โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
(+66) 2 797 0999 ต่อ 1445 (+66) 2 579 6245 cpe@ku.ac.th

 

ที่อยู่ทางไปรษณีย์
ห้อง 710 อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900