ปี ชื่อรางวัล ชือผลงาน รูปถ่าย
2011 รางวัลที่ 1 การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (NSC 2011)
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
ระบบการวัดและกระจายข่าวสารสภาพการจราจรผ่านเครือข่ายการสื่อสารระหว่างยานพาหนะในรูปแบบแอดฮอค
ผู้พัฒนา: วัชรินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล (นิว)
1
2010 รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
ระบบจัดสรรช่องสัญญาณแบบอัติโนมัติ และควบคุมกำลังส่งของแอกเซสพอยต์ในเครือข่ายแลนไร้สาย
ผู้พัฒนา: ภัทร์สินี จารุนุช (ภัทร์)
2
2010 รางวัลชมเชย RFID Application for industry
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกประตูด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีผ่านเครือข่ายไร้สาย
ผู้พัฒนา: ศิรินาถ แตงงาม (เจิน)
3
2009 รางวัลรองชนะเลิศ หมวด RFID Application for Industry
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
ระบบยืมคืนรถจักรยานด้วยอาร์เอฟไอดีผ่านเครือข่ายไร้สาย
ผู้พัฒนา: ศศิธร ศรีธนาวณิชย์ (กระต่าย)
4
2008 รางวัลที่ 3 หมวด Mobile Application
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนต์ด้วยเอสเอ็มเอส
ผู้พัฒนา: วรท บุนนาค (Pom)
5
2007 ชนะเลิศหมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
กล่องแผ่นป้าย RFID ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
ผู้พัฒนา: ธิติ พิพัฒน์ธนวงศ์ (Aoon)
6
2007 รองชนะเลิศหมวดโปรแกรม Mobile Application
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
ระบบปฏิสัมพันธ์ผ่านบลูทูธ และการประยุกต์ใช้ในงานในห้องเรียน
ผู้พัฒนา: กุลชาติ แย้มสุวรรณ (โป๊ย)
7
2007 รางวัลชมเชยหมวดโปรแกรม Mobile Application
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
ระบบมัคคุเทศน์อิเลคทรอนิคส์ผ่านเครือข่ายไร้สาย สำหรับผู้เยี่ยมชมวิทยาเขต
ผู้พัฒนา: วทัญญู แย้มสุคนธ์ (Eik)
8
2004 ชนะเลิศหมวดโปรแกรม Mobile Application
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
การหาเส้นทางการส่งผ่านข้อมูลในโครงข่ายที่เชื่อมต่อแบบ Ad-Hoc
ผู้พัฒนา: พิชิต เชียรจรัสวงศ์ (Tum)
9
2003 ชนะเลิศ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
ไวร์เลสแแอ็คเซสพอยท์บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ที่สนับสนุน QOS
ผู้พัฒนา: รพีพัฒน์ โกศาคาร (Boat )
10
2002 Industrial Award
Industrial Award คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
โปรแกรมวัดและวิเคราะห์รูพรุนในขนมปัง โดยใช้ Image Processing
ผู้พัฒนา: จามรินทร์ หอวิจิตร (Er)
11