Contest Name:
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
Prize Name:
รางวัลที่ 1 การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (NSC 2011)
Project Owner:
วัชรินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
Student Level:
นักศึกษาปริญญาตรี (IWING รุ่น 11)