งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน

Project Year Progress
การติดตั้งเครือข่ายไร้สายชนิดตาข่ายแบบสนใจพลังงาน
Developer: ชยธร สิมะเสถียร
2015 20%
ระบบตรวจสอบและวินิจฉัยข้อผิดพลาดเชิงพื้นที่ในเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย
Developer: กฤตา ปัทมสิริวัฒน์
2015 20%
Hybrid Switching mode for Nested Network on BTS
Developer: ฐิติกร ตัณฑวุฑโฒ
2015 5%
Real time video management over LTE
Developer: กร แก้วมงคล
2015 15%
Probabilistic Event Coverage in Hybrid Wireless Sensor Networks
Developer: ธรรมรักษ์ คัมภีร์ภัทร
2014 75%
การวิเคราะห์คุณภาพการส่งข้อมูลสำหรับการติดตั้งเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร
Developer: วาทการ อาตมประสังสา
2014 5%
การออกแบบและวิเคราะห์โพรโทคอลเพื่อการตรวจสอบสถานีฐานแปลกปลอมในเครือข่ายไร้สาย
Developer: ทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
2014 5%
Enhanced Power Saving for Personal Wi-Fi Hotspot
Developer: วรพล ตั้งก่อเกียรติกุล
2014 5%
การประหยัดพลังงานสถานีไร้สายบนโครงข่ายอินฟาร์สตัคเจอร์โหมดจากพฤติกรรมการใช้งาน
Developer: พงพันธ์ วันสา
2008 5%
QoS Improvement of Adaptive Bandwidth Allocation in IEEE 802.16
Developer: สุภาพร หงส์พิสุทธิกุล
2008 5%
Link Failure Detection Improvement for Wireless Ad Hoc Networks
Developer: สมฤดี กฤษสำโรง
2008 15%