งานวิจัย

Project Year
การตรวจจับโพรโทคอลบิตทอร์เรนต์บนเครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11
Developer: ณรงค์ ภูมิสุข
2010
แบบจำลองการตัดสินใจเปลี่ยนข้ามเครือข่ายไร้สายที่แตกต่างกัน
Developer: จตุพร ชูช่วย
2008
เทคนิคการใช้กราฟแบบมีน้ำหนักเข้ามาช่วยลดเวลาในกระบวนการแฮนต์ออฟ
Developer: อนพัทย์ พิพัฒน์กิติบดี
2008
สัญญาณเสียงแบบเวลาจริงไปยังผู้รับหลายจุดพร้อมกันบนเครือข่ายบลูทูธ
Developer: สยาม ปิ่นกุมภีร์
2008
ระบบตรวจจับและตอบโต้การติดตั้งแอคเซสพอยส์โดยไม่ได้รับอนุญาต
Developer: ทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
2008
นโยบายการเข้าร่วมใช้งานเกทเวย์ของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายโดยคำนึงถึงข้อจำกัดของแบนด์วิธ
Developer: อมรเดช แจ่มสว่าง
2008
การหาเส้นทางในเครือข่ายแลนไร้สายแบบขยายขอบเขต โดยอาศัยความแรงสัญญาณ
Developer: ฉกรรจ์ พราหมณ์แก้ว
2008
การรับประกันคุณภาพจากต้นทางถึงปลายทางบนเครือข่ายไร้สายแบบผสม: บลูทูธและแลนไร้สาย
Developer: ศรณัฐ เจนถนอมม้า
2008
การเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งต่อระหว่างจุดเชื่อมต่อภายในเครือข่าย แลนไร้สายด้วยการใช้ข้อมูลประวัติการเคลื่อนที่
Developer: อรรถวิท รัชตภูมิ
2007
การปรับความเร็วการส่งข้อมูลแบบมัลติคลาสของเครือข่าย ไร้สายที่ใช้แอกเซสพอยต์
Developer: อภิวัฒน์ วิทยารัฐ
2007
Transparent Multicast Protocol over Infrastructure Wireless LANs
Developer: สุชัยศรี ไลออน
2007
NAT-to-NAT Traversal with Direct Connection on Symmetric NAT
Developer: อมร ธาราวิวิต
2007
ระบบเสริมความปลอดภัยสำหรับการกระจายกุญแจความลับในระบบเครือข่าย ไร้สายแบบแอดฮอก
Developer: รวีวรรณ มาขุนทด
2005
การจัดการโหลดระหว่างแอคเซสพอยต์สำหรับเครือข่าย ไร้สาร IEEE 802.11
Developer: มยุรา เรืองมโนรักษ์
2005
  • Pages: 1 2