รายชื่อผู้บริจาคเงินเข้าแล็บไอวิง

  • [24 พค. 2554] วัชรินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล บริจาคเงิน 10,000 บาท จากเงินรางวัล NSC-2011
  • [1 สค. 2553] ศิรินาถ แตงงาม บริจาคเงิน 5,000 บาท จากเงินรางวัล Industrial Awards
  • [พค. 2553] ภัทร์สินี จารุนุช บริจาคเงิน xxx บาท จากเงินรางวัล NSC-2010
  • [พค. 2553] ศิรินาถ แตงงาม บริจาคเงิน xxx บาท จากเงินรางวัล NSC-2010