Contest Name: 
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
Prize Name: 
รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Project Owner: 
ภัทร์สินี จารุนุช
Student Level: 
นักศึกษาปริญญาตรี (IWING รุ่น 10)