Contest Name: 
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
Prize Name: 
ชนะเลิศหมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์
Project Owner: 
ธิติ พิพัฒน์ธนวงศ์
Student Level: 
นักศึกษาปริญญาตรี (IWING รุ่น 7)