Contest Name: 
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
Prize Name: 
ชนะเลิศ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์
Project Owner: 
รพีพัฒน์ โกศาคาร
Student Level: 
นักศึกษาปริญญาตรี (IWING รุ่น 3)