Contest Name: 
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
Prize Name: 
รางวัลชมเชยหมวดโปรแกรม Mobile Application
Project Owner: 
วทัญญู แย้มสุคนธ์
Student Level: 
นักศึกษาปริญญาตรี (IWING รุ่น 7)